اصلي منځپانګه دانګل

ګوجري

په افغانستان کې تقریباً پنځلس زره کسان په ګوجري ژبه خبرې کوي. د دغې ژبې تقريباً درې لکه اته څلوېښت زره کسان کېږي په پاکستان کې ژوند کوي. همدارنګه ۱۲۹۰۰۰۰کسان په هندوستان کې اوسېږي.

په افغانستان کې د ګوجرو قوم کوچيانی ژوند لري، چې په اوړي کې شرقي درو ته کډه کوي. په افغانستان او پاکستان کې ګوجري ژبه په عربي الفبا او هندوستان کې په دوناګري الفبا باندې لیکل کېږي.

په هندوستان کې د ګوجري ژبې څو کتابونه چاپ شوي دي، چې دایرة المعارف، شعرونه او واقعي او خيالي داستانونه پکې راځي.‌

مواد

علمي ليکنې


د شمالي پاکستان د ټولنيزې ژبپوهنې سروې، جلد، ۳، هندکو او ګجري

English

کېدای شي له دې سره هم لېوالتیا ولرئ: