اصلي منځپانګه دانګل

کېدای شي له دې سره هم لېوالتیا ولرئ: