اصلي منځپانګه دانګل

اشکاشمي

اشکاشمي ژبه د پاميري ژبو له کورنۍ څخه ده، چې د بدخشان ولایت په اشکاشم او واخان ولسواليو کې پرې خلک خبرې کوي.

اشکاشمي لیکلې بڼه نه لري. په یاده ژبه باندې تقريباً ۳۰۰۰ کسان خبرې کوي، چې اکثريت (۲۵۰۰) تنه یې په افغانستان

کې اوسېږي او تقریباً ۵۰۰ کسان یې په تاجیکستان کې استوګن دي.

مواد

علمي ليکنې


اشکاشمي: پلرنۍ ژبه: څه ډول یوه کوچنۍ ژبه ژوندۍ پاتې کېږي ـ کتيا مولر او نور (۲۰۱۰)

English


د ژبې په پرمختیا باندې د لاسرسي اغېز: په افغانستان کې د سنګليچي او اشکاشمي ژبو د ویلو ډولونه - سیمونه بیک (۲۰۱۲)

English

کېدای شي له دې سره هم لېوالتیا ولرئ: