Skip to main content

Zabanha

بیشتر از بیست و چهار زبان در افغانستان صحبت میشود، که هر هر کدام آنها تاریخ غنی و خاص خود را دارد. ادبیات، مواد تعلیمی و مقالات علمی را در بارۀ بعضی زبانها که در این مملکت صحبت میشود در ویبسایت zabanha.af دریافت کرده میتوانید. در صورت موجودیت مواد علمی و تحقیقاتی بیشتر در اینجا قابل دسترس خواهد بود.

zabanha.af ویب سایت برای قدردانی زبانها و فرهنگهای مختلف افغانستان اختصاص داده شده است و ما مواد مربوط به این لسانها را برای دسترسی مردم قرار میدهیم. به طور خاص برای گوینده گان آن زبانهای که در افغانستان در اقلیت هستند. از شما تقاضا به عمل می آید که لطف نموده برای شریک ساختن مواد بیشتر با ما تماس بگیرید.

قانون اساسی افغانستان حقوق گوینده گان تمام زبانها را تضمین نموده است.

معلومات بیشتر