Skip to main content

موسسۀ بین المللی زبانشناسی ثمر (SIL International) یک موسسۀ غیر انتفاعی، غیر دولتی بین المللی است، که به سطح جهانی در جامعه های گوناگون لسانی به خاطر پیشرفت و پایدار ماندن زبانها با عملی کردن پروگرامهای خویش متعهد برای خدمت به مردم است. در افغانستان (SIL) به نام (ثمر) نیز مشهور است، این نام نشان دهندۀ آن است که این موسسه در افغانستان خدمات خود را بطور خاص پیش میبرد و ما آرزوی این را داریم که توسط این خدمات جامعه های لسانی افغانستان پیشرفت مثمر داشته باشند.

هدف ما

موسسۀ ثمر خواهان اینست که گوینده گان جوامع لسانی اعتماد قابل رشد بر هویت فرهنگی و لسانی خود داشته باشند، و آنها را تشویق کنند تا با استفادۀ همه جانبه از لسانهای خود ضروریات خود را مرفوع سازند.

روش کاری ما

موسسۀ ثمر با جوامع لسانی و دولت افغانستان همکار است تا برای لسان مادری زمینه سازی شود و انکشاف آن لسانها گسترش یابند.

فعالیتهای ما

از ارزیابی استعمال لسان و افکار گوینده گان آن گرفته تا ایجاد الفبا و مواد سواد آموزی و همچنان حفظ عنعنات و فرهنگهای غنی مردم افغانستان، موسسۀ ثمر سعی میکند که میراثهای اقوام افغانستان را افتخار بخشند و آن را قدردانی کنند.

تعلیمات ابتدایی به زبانهای مادری:

برای بیشتر مردم در افغانستان راهی برای کامیابی آموختن در چندین لسان است. ما میدانیم اطفالی که اول در لسان مادری خود خواندن و نوشتن را یاد میگیرند به احتمال زیاد در مکاتبی که به لسانهای ملی تدریس میشوند موفق تر میباشند. از این خاطر موسسۀ ثمر با جوامع لسانهای مختلف همکاری میکند تا در زبان مادری شان کودکستانها ایجاد شوند.

تحقیقات لسانی:

موسسۀ ثمر متعهد است که کارهای خود را به معیارهای علمی انجام دهد. هدف ما خدمت کردن به جوامع لسانی و همچنان جهان علمی است که این کار را توسط تحلیل زبانی لسانهای افغانستان و انجام دادن کارهای مهم علمی مانند تحلیل، ایجاد فرهنگهای لغات و نوشتن گزارشهای سروی زبانشناسی اجتماعی دربر میگیرد.

سواد آموزی برای بزرگ سالان:

در جوامع مختلف، موسسۀ ثمر مصروف تهیۀ مواد درسی و آماده ساختن معلمین برای تدریس صنوف سواد آموزی برای بزرگ سالان است.

ارج گذاری به فرهنگهای مختلف:

در افغانستان بیش از ۳۵ زبان موجود است، که هر یکی آن فرهنگ غنی دارد. اشعار، ضرب المثلها و داستانهای عنعنوی چند مثال چیزهای است که این زبانها را برای گوینده گانش خاص و محبوب ساخته است.

موسسۀ ثمر کار میکند تا این هنرهای زبانها را حفظ کند تا برای گوینده گان هر زبان باقی بماند و آنها در آینده نیز از آن لذت برده بتوانند. اگر یک جامعۀ زبانی بخواهد، در آن صورت ما کوشش میکنیم تا این هنرها را از طریق ترجمه به یکی از لسانهای ملی با دیگران شریک سازیم. ما همچنان در شریک ساختن این آثار عنعنوی با جهان از طریق ترجمه کردن آن به زبان انگلیسی فعالیتهای داشته ایم.

ارزشهای ما:

زبان و فرهنگ:

موسسۀ ثمر به هر زبان و فرهنگ افغانستان منحیث هدیه یی از جانب خداوند (ج) ارزش قایل هست، و باید به آن قدردانی شود.

ارتقای ظرفیت:

بخش بزرگ کار ما تربیه کردن دیگران به شکل مسلکی است، که به همین خاطر ما سمینارهای آوا شناسی، سواد آموزی، ترجمه، تربیۀ معلمین را به راه میاندازیم و همچنان برآورده ساختن ارتقای ظرفیت کارمندان ما به صورت متداوم جزء از کارهای ماست.

تعلق پروژه به مردم محلی:

استفاده و آیندهٔ هر زبان به جامعهٔ همان زبان تعلق دارد. موسسۀ ثمر به این ارزش قایل هست و کوشش میکند تا مردم محلی، این پروژهٔ انکشاف زبان را در هر مرحلهٔ آن از خود بدانند.

سواد آموزی:

در جهان امروزی افرادیکه قادر به خواندن و نوشتن هستند میتوانند سهم بیشتر در جامعه به سطح محلی، ملی و بین المللی داشته باشند.