Skip to main content

شغنانی

در این اواخر شاعران و علمای دیگر در رشد ادبیات لسان شغنانی سهم گرفته اند. این مردم شامل کسانی هستند که رسم الخط لسان شغنانی را ساخته اند، میتوان از جملۀ این مردم از پروفیسور خیر محمد حیدری، پروفیسور خوش نظر پامیرزاد و حفیظ الله معین دوست نام برد.

بسیاری مردم شغنان در مناطق کوهستانی پامیر زنده گی چوپانی و کشاورزی دارند. نخستین شخصی که زبان شغنانی را در قید تحریر در آورد، ملا لاچین نام داشت که تقریباً صد سال پیش زنده گی میکرد. تا به حال کتابهای او را نواسه هایش نگهداری میکنند.

لسان شغنانی در ولسوالی شغنان که در شمال شرق ولایت بدخشان موقعیت دارد و همچنان در تاجکستان صحبت میشود. لهجۀ عمدۀ شغنانی آنست که در شغنان به آن تکلم میشود و لهجۀ دوم آن روشانی است، که در منطقۀ روشان به آن تکلم میشود. از نگاه زبانشناسی این زبان با چهار زبان دیگر، خانوادۀ لسانهای پامیری را تشکیل میدهد که عبارتند از: واخانی، منجانی، اشکاشمی و سنگلیچی.

منابع

مقالات علمی


مقاله یی در بارۀ واج شناسی شغنانی

این یک مقالۀ علمی که در آن واج شناسی لسان شغنانی تشریح شده است.

English


این یک مقالۀ علمی که در آن واج شناسی لسان شغنانی تشریح شده است. وضعیت اجتماعی زبان‌شناسی و نوع گفتاری زبان روشانی در افغانستان

این تحقیق سال ۲۰۰۷ نتیجۀ ارزیابی زبانشناسی اجتماعی است که در منطقۀ روشان افغانستان انجام یافته است.

English

دانلود


ترانۀ الفبای شغنانی

این ویدیوهای موسیقی لسان شغنانی که ترتیب حروف شغنانی را برای اطفال یاد میدهد، است.


سازکېن

این ویدیوهای کوتاه موسیقی در لسان شغنانی، هر یک بالای یک حرف شعنانی تمرکز میکند.

در صورت درخواست نسخۀ چاپ شده موجود است.


ستاره های شغنان

این یک تألیف اشعار از ۸۲ شاعر مختلف شغنانی است.

شاید با این هم علاقمند باشی :