Skip to main content

زبان اشاروی افغانستان

تقریباً ۳۴۷۰۰ نفر در ولایات مختلف افغانستان مانند: بلخ، باميان، فاریاب، غور، هرات، کابل، قندهار، لغمان، ننگرهار، پروان، تخار و بدخشان زبان اشاره یی استفاده میکنند.
در ولایات کابل و ننگرهار چند مکتب موجود است که به شاگردان ناشنوا بطور مکمل زبان اشاره یی افغانی را تدریس میکنند. وزارت معارف افغانستان در سال ۲۰۱۸ به تعداد ۱۰ مکتب را تحت پوشش قرار دادند که در آن شاگردان ناشنوا در کنار شاگردان شنوا یکجا درس بخوانند.

در این مکاتب استادان آموزش خاصی دریافت نموده اند، تا توسط زبان اشاره یی افغانی و شیوه های مختلف دیگر تدریس کنند، تا به نیازمندی های خاص شاگردان رسیده گی کرده بتوانند.
زبان اشاره یی افغانی یک زبان جدید است، که بعد از ۱۹۹۰ کوششها برای رشد آن شروع شد. پیشرفت این زبان تا به حال ادامه دارد. اولین فرهنگ لغات رسمی این زبان که دارای ۲۰۰۰ لغت بود در سال ۲۰۰۱ چاپ شد و در ۲۰۰۹ همان فرهنگ لغات برای بار دوم به چاپ رسید که این بار۲۰۰۰ لغت دیگر به آن افزوده شد.

حال نیز کار جریان دارد تا لغات دیگر به این فرهنگ اضافه شود. همچنان بالای دستور زبان این زبان تحقیقات جریان دارد، تا دستور این زبان تحلیل شود.
چند نهاد در افغانستان کوشش کرده اند، تا زمینۀ تعلیم، تربیه و انکشاف این زبان را مساعد سازند. این نهاد ها عبارتند از: نهاد ملی ناشنوایان افغانستان، برنامه های SHIP و EMAD موسسۀ Serve، موسسۀ سویدن برای افغانستان و موسسۀ رفاه خانواده گی افغانستان.

منابع

شاید با این هم علاقمند باشی :