اصلي منځپانګه دانګل

ګاوري

ګاوري د داردي ژبو له کورنۍ څخه ده، چې د کنړ ولایت د کنړ سيند په شاوخوا کې پرې ۳۲۰۰۰ کسان خبرې کوي او تقريباً ۲۰۰۰ کسان د دغې ژبې ویوونکي په خيبر پښتونخوا کې هم ژوند کوي.

ګاوري ژبه په ارندوی، ګواري، ناریساتي، نرساتي او ساتري نومونو باندې هم یادېږي.

ګاوري ژبه لیکلې بڼه نه لري. یوازې د ګوار قوم خلک په همدغه ژبه خبرې کوي.

مواد

علمي مقالې


د ژبي سروي

د شمالي پاکستان د ژبو د سروې ټولنه، ۵ جلد، د چترال ژبې ( د ګاور – باتي ۸ برخه)

کېدای شي له دې سره هم لېوالتیا ولرئ: