Skip to main content

گاوری

گاوری از خانوادۀ زبانهای داردی است، که ۳۲۰۰۰ نفر در درۀ کنر اطراف دریای کنر به آن صحبت میکنند و تقریباً ۲۰۰۰ تن در خیبر پختونخوا نیز به این لسان صحبت میکنند. .

گاوری به نامهای دیگری چون: ارندوی، گواری، ناریساتی، نرساتی و ساتری نیز یاد میشود.

گاوری زبان نوشتاری نیست و تنها تمام مردم این قوم به آن تکلم میکنند.

منابع

مقالات علمی


سروی زبان

اجتماع زبانی سروی پاکستان شمالی، جلد 5، زبانهای چترال (قسمت ۸ گاور-باتی)

شاید با این هم علاقمند باشی :